Sukuyhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vitikkalan suku ry ja sen kotipaikka on Kokemäki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on:

1)  Toimia yhdyssiteenä 27.5.1760 Vampulassa syntyneen ja 25.7.1848 Kokemäellä kuolleen ratsutilallisen Kaarle Juhonpoika Vitikkalan jälkeläisten kesken.

2)  Kunnioittaa suvun esivanhempien muistoa julkaisemalla heidän vaiheitansa käsitteleviä tutkimuksia ja kuvauksia

3)  Tallettaa suvun jäseniä koskevia asiakirjoja, painotuotteita, valokuvia ja muistoesineitä

4)  Auttaa suvun vanhuksia ja orpoja ja sen nuoria lahjakkaita opiskelijoita heidän taloudellisissa vaikeuksissaan

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia, omistamaan ja hallitsemaan kiinteistöjä sekä kantamaan ja vastaamaan oikeuksissa ja virastoissa.

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen edellä mainitun Kaarle Vitikkalan jälkeläinen ja hänen puolisonsa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi valita sellaisen jäsenensä, joka toiminnallaan on erikoisesti edistänyt yhdistyksen tarkoituksia.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus (sukuneuvosto), johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja (suvunvanhin) ja 10-12 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin (kirjuri) ja rahastonhoitajan (rahainvartijan) sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, viimeistään kuitenkin kahta viikkoa ennen kokousta.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.